Privacybeleid

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Het gaat daarbij ook om de gegevens van bezoekers van de website www.studiobuitengewoon.nl. Door gebruik te maken van onze website(s) of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaald gegevens van jou.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met deze privacyverklaring willen wij je daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop wij jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Verwantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens.

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekend dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoongegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Een overzicht van gegevens die wij verzamelen en met welk doel.

Als je gebruik maakt van onze diensten of als je (voor andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land), telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die jij (actief) aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of bij het maken van een afspraak. Als je wegens zakelijke doeleinden onze website bezoekt, verzamelen wij ook jouw bedrijfsnaam, BTW-nummer en jouw beroep.

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van jouw voor diverse doeleinden. Zo verzamelen wij jouw gegevens om:

 • Jou te identificeren als persoon en jou op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;
 • Jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • De overeenkomst die we met jouw hebben te kunnen uitvoeren;
 • Met jouw te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback;
 • Door jou gevraagde informatie toe te sturen;
 • Statistieken over het gebruik van onze website(s) samen te stellen en te analyseren;
 • De functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te verbeteren;
 • Een eventuele solliciatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • Te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

Als je gebruik maakt van onze website(s) worden er automatisch gegevens van jou verwerkt. Het gaan dan om de volgende informatie:

 • Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie, etc.);
 • IP-adres;
 • Regio;
 • Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s).

Daarnaast kan het ook voorkomen dat wij bovenstaande gegevens ook verzamelen van jouw klanten. Het doel van de gegevensverzameling is in dat geval om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jouw klanten.

Om jouw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Wij willen jou namelijk graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met jouw privacybelang. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Sollicitaties

Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als je bij ons solliciteert. Zo verwerken wij bijvoorbeeld jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.), opleiding en arbeidsverleden. Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere gegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Als wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, dan vragen wij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van jou als sollicitant.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Minderjarige

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@studiobuitengewoon.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt je in ons cookiebeleid.

Hoe wij gegevens beveiligen.

Wij hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ook worden e-mails en andere berichten waar bijzondere persoonsgegevens instaan versleuteld door ons verstuurd.

SSL-encryptie.

Om jou als website bezoeker te beschermen gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Met wie jouw gegevens worden gedeeld.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst, of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Calendly

Voor het inplannen van afspraken, maken wij gebruik van afsprakensysteem Calendly. Om een online meeting in te kunnen plannen worden de benodigde contactgegevens verwerkt. Jouw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Voor de USA is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien via de Standard Contractual Clauses (SCC).

Hoe lang we jouw gegevens bewaren.

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan 2 (twee) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij je graag naar ons cookiebeleid.

Jouw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking.

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens naar je toesturen als je daarom vraagt.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.
 • Recht op vergetelheid: Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:
  • Wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
  • je zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
  • je zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken; of
  • je zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
  • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
  • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
  • je jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wilt opvragen.

Recht op het overdragen van gegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie. Uiteraard heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder jouw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan jou aan te bieden.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Studio Buitengewoon

Kort-Ambachtlaan 237

3333 EN Zwijndrecht

hello@studiobuitengewoon.nl

Klachten

Als je niet (meer) tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie

Huidige versie is 1.0 d.d. 01-03-2024

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.